BeCA opinion: Boeing studies planes without pilots, plans experiments next year
Press Article & News

BeCA opinion: Boeing studies planes without pilots, plans experiments next year

BeCA would like to express its opinion following the publication of an article about Boeing’s plans regarding planes without pilots.

NL:

BeCA is er van overtuigd dat de ontwikkeling van nieuwe technologieën en inzichten naar onbemande luchtvaart zowel de veiligheid als de efficiëntie binnen de huidige commerciële luchtvaart kunnen verbeteren – net zoals wetenschappelijk onderzoek in de ruimtevaart tot heel wat innovaties heeft geleid in ons dagdagelijks leven. Maar net zoals Boeing zijn wij van oordeel dat het nog enkele decennia zal duren vooraleer er passagiersvluchten zonder piloten zullen plaatsvinden. De autonome systemen moeten immers in staat zijn dezelfde complexe afwegingen te maken die momenteel door de bemanning genomen worden in kritische situaties zoals bijvoorbeeld tijdens de befaamde noodlanding op de Hudson door Capt. Sullenberger. Dit is echter slechts één (erg gekend) voorbeeld. Tijdens de dagelijkse operaties van een vliegtuig zijn er echter tal van menselijke beslissingen die er voor zorgen dat een vlucht veilig en optimaal verloopt. BeCA pleit er dan ook voor om vooral de vele dingen die “goed gaan” te meten en te begrijpen (het zgn. Safety-II concept) en ons niet enkel blind staren op de zeldzame gevallen waarbij het fout loopt door een zogenaamde menselijke fout. Een vliegtuig is nu éénmaal geen metrostel dat je kan laten stoppen als er iets (technisch) niet pluis is.

FR:

La BeCA est convaincue que le développement des nouvelles technologies et des connaissances vers des avions sans pilote peuvent améliorer tant la sécurité que la performance de l’aviation commerciale actuelle – tout comme la recherche scientifique dans l’espace a généré de nombreuses innovations dans nos vies quotidiennes. Mais tout comme Boeing, nous sommes d’avis que cela prendra encore des décennies avant que des vols passagers sans pilotes n’aient lieu. Les systèmes autonomes doivent effectivement être en état de faire les mêmes compromis complexes qui sont faits actuellement par l’équipage dans des situations critiques comme par exemple l’atterrissage devenu célèbre sur l’Hudson par le Commandant Sullenberger. Il ne s’agit là que d’un seul exemple (très connu).

Lors des opérations quotidiennes d’un avion, ce sont de nombreuses décisions humaines qui font en sorte qu’un vol se déroule de façon optimale et en toute sécurité. La BeCA préconise donc que ce soit surtout les choses qui « se déroulent bien » qui soient mesurées et comprises (ce que l’on appelle le Safety-II concept) et que l’on ne soit pas aveuglé par les rares cas où la faute est due à une soi-disant erreur humaine. Un avion n’est pas une rame de métro que l’on peut stopper en cas de problème (technique).